วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานส่วนสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดับเพลิง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อสแกนเนอร์และเครื่องพิมพ์เลเชอร์หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ๘๑-๙๕๗๓ เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไฮดีเซลและแก๊สโซฮอล์ ส่วนสำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์(เข็มและไซริงค์) จำนวน ๒,๓๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อไฮดีเซล/แก็สโซฮอล์ 91 กองช่าง (ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๑-๗๖๙๕ เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง