เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

สาสน์จากนายกเทศมนตรี

สาส์นจากนายกเทศมนตรี


                    สวัสดีครับ พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลนาดอกคำที่เคารพรักทุกท่าน  นับตั้งแต่ที่กระผมได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากทุกท่านให้เข้ามาบริหารงานเทศบาลตำบลนาดอกคำ จวบจนปัจจุบันกระผมและคณะผู้บริหารได้มุ่งมั่นดำเนินงานตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาเทศบาลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเราให้เจริญก้าวหน้าครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน  อันนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หัวใจหลักก็คือ ประชาชน ดังนั้น ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาดอกคำ จึงเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นไปพร้อมๆกับคณะผู้บริหารเทศบาล เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมกันแก้ไขปัญหา เพราะผู้ที่จะรับรู้ปัญหาได้ดีที่สุดก็คือประชาชนที่อยู่ในแต่ละชุมชน นั่นเอง

                   ผลงานในหลาย ๆ ด้านที่ปรากฏต่อพี่น้องประชาชนนั้น  กระผมและคณะผู้บริหารขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนและตอบรับนโยบายด้วยดีมาตลอด  ทั้งยังให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ ซึ่งสะท้อนปัญหามายังเทศบาล  ทำให้กระผมและคณะผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงความต้องการ และขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างของเทศบาลทุกท่าน  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   ที่ให้ความร่วมมือในการทำงานให้สำเร็จไปด้วยดีตลอดมา  กระผมในฐานะผู้นำท้องถิ่นขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะทุ่มเททั้งกำลังกาย  กำลังใจ  และความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ที่มีทั้งหมดเพื่อพัฒนาให้เทศบาลตำบลนาดอกคำมีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ

                           

                                                      

                                                                      (นายรัชกฤต  สิริมหานาม)            

                                                           นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ