เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

บริหารงานโปร่งใส  ไร้สิ่งเสพติด พิชิตความยากจน มวลชนพัฒนา

คุณธรรมนำหน้า  การศึกษาก้าวไกล ประเพณียิ่งใหญ่  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พร้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชน

พันธกิจ

1.พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

2.ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

3.พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ

4.ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เด็กและเยาวชนให้เป็นประชาชนที่ดีมีคุณภาพ

5.ส่งเสริมสนับสนุนกิจการศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.ส่งเสริมสนับสนุน กิจการสาธารณสุข และการอนามัยชุมชน

7.ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการประกอบการ กลุ่มการเกษตรและกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อสร้างรายได้และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

8.ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนทันสมัย นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการในองค์กร

9.ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน และบริหารองค์กรตามหลักธรรมภิบาลและหลักการมีส่วนร่วม

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลนาดอกคำมีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้

 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและปรับปรุง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

          ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร ปรับปรุงถนนในหมู่บ้าน รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และวางบล็อกคอนเวิร์ส                      

          ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบน้ำประปาบาดาล ประปาบนผิวดิน ขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มจำนวนไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จัดระบบการคมนาคมให้สะดวก

          ปรับปรุง พัฒนาสาธารณูปโภคร่วมกับหน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การศาสนาและวัฒนธรรม

          ส่งเสริม ปรับปรุงสวัสดิการทางสังคมให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่ม อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

          จัดกิจกรรมให้หลากหลาย เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน รู้รักสามัคคี มีประชาธิปไตย มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตสาธารณะ        

          จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน ประชาชนทุกคนสามารถศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง

          จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาจิตใจ ปลุกใจให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

          จัดเก็บข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐานของประชาชน ทำการวิเคราะห์กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา

          ปรับปรุง พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน

          สร้างศูนย์บริการสื่อสารประสานงานกับเครือข่ายให้ทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

          ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการสุขภาพ และการประกันสุขภาพของประชาชน

          จัดระบบการควบคุม ป้องกัน โรคติดต่อและสารเสพติดทุกประเภทโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม

          ส่งเสริมให้ประชาชนรู้และเข้าใจหลักการรักษาความสะอาด การลดมลภาวะเป็นพิษ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่มีในท้องถิ่น

          ส่งเสริมให้ทุกคนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศน์ให้คงอยู่

          ส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิต โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างจริงจัง

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

          พัฒนา ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนให้สร้างงานสร้างรายได้

          ส่งเสริม ฝึกอบรมวิชาชีพ ให้กับประชาชน

          จัดหาตลาดรับซื้อผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มผลิตขึ้น

          ส่งเสริม ช่วยเหลือผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในท้องถิ่นในการจำแหน่ายให้ได้ตามราคาที่รัฐกำหนด

          พัฒนา ปรับปรุงพื้นที่สิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรและการบริหารท้องถิ่น

          ส่งเสริม เพิ่มพูนความรู้ให้บุคลากรในองค์กรทั้งที่เป็นข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ

          จัดหาสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งานให้เพียงพอ เพื่อให้การปฎิบัติงานที่ประสิทธิภาพ

          ปรับปรุงระบบการให้บริการแก่ประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ

          ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมให้คำปรึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

          ให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้ามาตรวจสอบและร่วมประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อความสุจริตและโปร่งใส