เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

นายปานศักดิ์  โพธฺดอกไม้
กำนันตำบลนาดอกคำ
นายอนนท์  แซ่ลิ้ม นายกองทรัพย์  ฝ่ายสงค์ นายทองหล่อ  จันทเขตต์
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยเตย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาดอกคำ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโพนสว่าง
นางเกษร  เนธิบุตร นายทินกร  อภัย นายแถลง ไชยสงคราม
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยตาด ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพะเนียง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยปลาดุก
นายประจบ สิงห์ทองลา นายโอฤทธิ์  สิงห์ทอง นายสุทธิยา  ปาริปุณนัง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านร่มเย็น ผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่สันติธรรม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกหินใต้   
   
นายทองเลื่อน สารพัน
นายปัญญา  มลศิลป์  นายเพศ  ลีตน
 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังเย็น
 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านอนามัย
 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านภูแผงม้า
 
 
 นายถวาย  คำเรืองศรี  นายทองหนัก  สอนดี  นายสม  นวลสะอาด
 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีสะอาด
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนตะวัน
 ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเขาแก้วพัฒนา
 
 
นายสงวน  ดุมา
 
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองเป็ดก่า