เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

งานการศึกษา

     
  นางสาวสายทอง  คำเรืองศรี
 
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
   
   นางสาวเนตรนภา นนทจันทร์ นางสาวสาริตา  พรมผัน
 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จ้างเหมาบริการ
     
 นางจันทร์ศรี สุทธิสา  นางธัญญรัตน์  แสนเทพ นางอ้อยใจ โพธิ์ดอกไม้
ครู ค.ศ.1 ครู ค.ศ.1 ครู ค.ศ.1
   
 นางบุศกร  มนต์ไธสงค์  นางชุตินันท์ คำแสน
ครู ค.ศ.1
ครู ค.ศ.1
     
  นางสายใจ  แก้วอาสา  
  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
     
 นางนิวรา  อาจแก้ว นางพานิช  ภูมิผักแว่น
นางแสงนภา  ศรีพลเมือง
  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก   ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก   ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางนิสรา  จำปาสิม
 น.ส.กันต์กนิษฐ์  ศรีสินธิ์
น.ส.ชวนพิศ  เวียงจันทร๋ 
 ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
     
 นางยุพิน  โพธิ์สมบูรณ์  นางธันญ์ขวัญ  เครือธนไพศาล  
  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก   ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก