เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานปลัด


นายวัชระพงษ์ บุรมย์ชัย
 หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
นางสาวธิชา  ปลัดกอง
นางอัจฉรา  เจริญสุระสถล นางสาวสายทอง  คำเรืองศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
 
นายอาทิตย์  จันทร์เพ็ง นายคมเขต  มาลาศรี นางสาวบงกชรัตน์  บุญประคม
นิติกร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
     
 นางสาวกาญจนา  ศรีบุรินทร์ นางปาระพะตี  ไวโรจนะพุทธะ นางสาวกัญญาภัค  บุญปัน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
   
นางสาวนิภาภรณ์  สุขมา 
นางสาวดาวประกาย พรมมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ